Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε  ότι με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Φ.6/ΦΜ/66938/Δ1 24-04-2017) οι εγγραφές  των μαθητών για την  Α΄ τάξη του σχολικού έτους 2017-18

  θα ξεκινήσουν την Τρίτη 02 –05- 2017 και θα ολοκληρωθούν στις 19-5-2017.

Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά 12:00 – 14:00  και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

 

1.     Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

2.     Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

3.     Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του   Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

4.     Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

4.     Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. (Φ.7 /229 / 53868 /Γ1/10-5-2011 )

Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ.26, της παρ 4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).

  Παπάγου 27– 4- 2017

     Οι Διευθύντριες των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου

        Πηνελόπη Κωστόγιαννη                                                            Σοφία Κεφαλά


Γεωγραφικά όρια των Σχολείων μας

xartis_2o_3o_ΔΣ_Παπάγουaaa